×
×
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda istenen belgeleri indirmek için tıklayın.


 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ)


1
 

 

Mimari Proje Ön Onay
1-Ön Onay Dilekçesi
2- Tapu kayıt sureti ( son bir ay tarihli ) – M.P kaymakamlığı T.S.M. onaylı
3- Vekâletname ( gerekiyor ise noterden )
4- İmar durumu (son bir yıl tarihli)
5- Tapu ölçü krokisi ( Kadastro Müdürlüğü onaylı )

6-Plankote ( Harita ve Kadastro Mühendisliği onaylı )

7-Aplikasyon krokisi( Harita Kadastro Mühendisliği onaylı )

8-Mimari proje

9-1 adet mimari proje cd’si  
20 gün
2Tadilat(Kat İlavesi – Yapı Sınıfı "Diğer") RuhsatıKat ilavesi yok ise;

Tapu Kayıt suretindeki maliklerin mimari proje üzerinde yapmak istedikleri tadilatlara istinaden düzenlenen ruhsattır. Mimari proje üzerinde yapılan değişikler gerektiriyor ise elektrik makine ve statik proje üzerinde de yaptırılır.

1-Dilekçe

2- Vekâletname ( gerekiyorsa ) 
3- Yeni tarihli tapu kayıt sureti  ( son 1 ay tarihli ) M.P kaymakamlığı T.S.M. onaylı

4-İmar durum belgesi

Kat ilavesi var ise;
Kat ilavesiz tadilat ruhsatı alım işleme istinaden. Mimari proje ile onaylı elektrik makine statik projelerde yapılır.
1.Birim maliyet hesabı ( Belediye onaylı )
2.Yapı güvenlik raporu ( Belediye onaylı )
3.Teknik rapor ( Belediye onaylı )


 
20 gün
3Yapı Ruhsatı Yenilemesi

Süresi içerisinde ise;
Ruhsatın geçerlilik süresi içerisinde ise (ruhsat alma tarihinden itibaren iki yıl içinde inşaata başlanmış ve 5 yıl içinde tamamlanmış olması )
Tapu kayıt sureti (M.P kaymakamlığı T.S.M. onaylı)
Tapu kayıt suretindeki maliklerin tamamının başvurusu ile ruhsat yenilemesi yapılır. 
1- Dilekçe
2- Vekâletname ( gerekiyorsa )
3- Yeni tarihli tapu kayıt sureti
Süresi geçmiş ise;
İnşaat ruhsat süresi içerisinde yapılacak işlere ilaveten, inşaatın statik yönden uygunluğunun tespiti için karot numunesi testinin sonucu (Belediye onaylı) , fenni mesulün teknik raporu (Belediye onaylı) ve saçak seviyene göre ihtiyaç duyulursa yangın merdiven ilavesi (İtfaiye onaylı) yaptırılarak ruhsat yenilemesi yaptırılır.


1- Karot numunesi ( Belediye onaylı )
2- Fenni mesul teknik rapor ( Belediye onaylı)
3- Saçak seviyesine göre ( ihtiyacı durumunda yangın merdiveni ilavesi-itfaiye onayı)


 
20 gün
4Hafriyat(Kazı) İzni
 


1- Dilekçe
2- Vekâletname ( gerekiyor ise noterden )
3- Tapu kayıt sureti ( son bir ay tarihli ) M.P kaymakamlığı T.S.M. onaylı.
4- İmar durum belgesi ( son bir yıl tarihli )
5- Tapu ölçü krokisi
6- Hafriyat ( kazı ) planı 
7- Hafriyat harcı
8- Bitişik veya yola sıfır ise statik rapor


 
5 gün
5Statik-Betonarme Proje Kontrol

4708 sayılı yapı denetim hakkında kanun ile uygulama usul ve esasları yönetmeliği kapsamında yapı ruhsatı alacak yapılar için 
 
1- Başvuru dilekçesi
2- Mimari proje (ilgili idare onaylı)
3- Zemin etüt raporu (ilgili idare onaylı)
4- Statik-betonarme proje (İnşaat Mühendisleri Odası  (İMO) ve yapı denetim kuruluşu onaylı)
5- Statik-betonarme hesap çıktıları (yapı denetim kuruluşu onaylı)
6- Proje kontrol föyü (yapı denetim kuruluşu proje denetçisi onaylı)


 
20 gün
6Statik -Betonarme Proje Tadilat

Yapıda yapılamak istenen değişiklik statik proje tadilatı gerektiriyor ise; 
1- Yapı ruhsatı alınmış, 2yıl içinde temel atılarak başlanmış yapılarda yapılacak tadilatlar ruhsat aldığı dönemde geçerli olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.
Ruhsat süresi dolmamış(3194 sayılı imar kanununa göre )
1- Dilekçe
2- Yapıdan alınacak karotlarda beton basıncı dayanım raporu(Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin alınmış laboratuvardan )
3- Yapı hakkında statik-betonarme bakımından yeterlilik teknik raporu (statik proje müellifinden) 
4- Tadilat projesi ve hesapları (İnşaat Mühendisleri Odası  onaylı)
4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanuna göre
1- Dilekçe
2- Mevcut rapor ve tutanaklar (yapı denetim kuruluşunca onaylı)
3- Tadilat projesi ve hesapları (yapı denetim kuruluşunca onaylı)
Seviye tespit tutanağı (yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşu arasında onaylanmış)


 
15 gün
7İnşaat Ruhsatı Alacak Binanın (Makine Tesisat Proje ve Eklerin Kont.)

1- Matbu dilekçe ( istenilen evrakların dilekçe üzerinde tablo halinde belirtilmiştir )
2- Proje dosya klasörü
a) Mekanik tesisat projesi ( Makine Mühendisleri Odası yapı denetim firması onaylı Asat Genel Müd. -  Atıksu Şube Müd. Onaylı )
b) Asat bağlantı yazısı ( Asat Genel Müd. Alınacaktır )
c) Denetçi kontrol formu ( Denetçi Makine Müh. Tarafından doldurulup, onaylanacaktır )
d) Isı yalıtım projesi (Makine Mühendisleri Odası ve Yapı Denetim Firması onaylı )
e) Isı yalıtım projesi için hesaplanan alan hesapları
f) Isı kaybı hesabı  (Makine Mühendisleri Odası ve Yapı Denetim Firması onaylı ) Isınma sistemi odunluk olarak geçiyorsa. Isı kaybı hesabı istenilmeyecek
g) Bina asansörlü ise asansör avan projesi  ( Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Yapı denetim firması onaylı)
h) Bina yüzme havuzlu ise havuz projesi (Makine Mühendisleri Odası ve Yapı denetim firması onaylı
i) Bina sprinkleme sistemi ihtiyacı var ise yangın tesisat projesi (Makine Mühendisleri Odası, Yapı denetim firması ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından onaylı)
Yukarıdaki proje ve ekleri tam olan dosyanın incelenmesi için başvuru dilekçesi paraflanarak kayıt için :


İmar ve Şehircilik Md. Kalemine gönderilir. Proje kontrol yapıldıktan sonra eksiği olan projelerin eksikleri “Makine Tesisat Proje Kontrol Formuna “ yazılarak denetim firması görevlilerine imza karşılığı bir nüshası verilir. Eksikleri tamamlanınca tekrar kontrol edilerek projenin onayı yapılır. Başvuru dilekçesi de tamamlandığına dair onay yapılarak dilekçe kaydı kapatılır.
 
15 gün
8Yapı Denetimine girmeyen İnşaat Ruhsatı alacak binalar (Mak. Tes. ve Ek. Kont.)

1- Matbu dilekçe
2- Proje dosya klasörü
a) Mekanik Tesisat Projesi ( Makine Mühendisleri Odası yapı denetim firması onaylı Asat Genel Müd.  Onaylı )
b) Asat bağlantı yazısı ( Asat Genel Müd. Alınacaktır )
c) Isı yalıtım projesi (Makine Mühendisleri Odası ve onaylı )
d) Isı yalıtım projesi için hesaplanan alan hesapları
e) Isı kaybı hesabı (Kaloriferli veya kombili ise )
f) Bina asansörlü ise asansör alan proje 
g) Yüzme havuzu varsa havuz projesi (Makine Mühendisleri Odası ve onaylı )
Yukarıdaki proje ve ekleri tam olan dosyanın incelenmesi için başvuru dilekçesi paraflanarak kayıt için İmar ve Şehircilik Müd. Kalemine gönderilir. Proje kayıt yapıldıktan sonra eksiği olan projelerin eksikler Makine Tesisat Proje kontrol formuna yazılarak proje müellifine imza karşılığı bir nüshası verilir. Eksiklikler tamamlanınca proje tekrar kontrol edilerek projenin onayı yapılır. Başvurunun dilekçesi de tamamlandığına dair onay yapılarak dilekçe kaydı kapatılır.


 
15 gün
9Asansör Tescil İşlemi

Asansör firmasından istenen dosya içeriği
1- AT uygunluk beyanı ( asansör firması yetkilisinin imzası ile )
2- 3’er takım asansör elektrik ve asansör mekanik projesi  ( Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, YDF onayı, proje müellifinin imzası
3- Bakım sözleşmesi (asansör firması, yapı sahibi imzası Elektrik Mühendisleri ve Makine Mühendisler Odası onayı)
4- CE Belgesi ve Güvenlik Ekipmanları listesi
5- Mukavemet Hesapları ( Proje müellif imzalı )
6- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi )
7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı ( Garanti Belgesi)
8- Son kontrol formu


 
15 gün
10Numarataj Belgesi1- Tapu
2- Ferdi iskân veya fenni rapor(aslının aynı onaylı)
3- Kira kontratı (kiracı için –geçerlilik süresi ve imzalar önemlidir)
4- Yetki belgesi imza sirküleri (şirketler için)
5- Vekâletname  (başka bir şahıs veya şirket adına imza atanlar için)
 
2 gün
11Numarataj Kroki

1- Kroki 5 adet (inşaat ruhsat servisi onaylı)
2- Çap (yeni tarihli)
3- Dilekçe (matbu)
4- Ücret 
5- Adres tespit formu


 
2 gün
12İlçe Nüfus Müdürlüğüne Verilmek İçin Adres Tespit Formuİlçe nüfus Müdürlüğüne ikametgâh kaydı için güncel adresi gösterir belge
1- Kişinin ikamet ettiği adrese ait kendi adına kayıtlı elektrik, telefon, su, doğalgaz v.b. güncel fatura veya kira kontratı.
2- Dilekçe (matbu)
Adres Güncelleme Formu: Şahıs ve şirketlerin adres değişikliği için (Meclis kararı, cad.-sok bulunması, numarataj çalışması v.b. durumlar için )
1- Tapu veya iş yeri açma ruhsatı
2- İlgili adreste daha önce faaliyet gösterdiğine dair ticaret sicil gazetesi, asat, tedaş ve Telekom v.b.kurumlardan alınmış belge
 
2 gün
13Zemin Edüt Raporu

1- Matbu başvuru dilekçesi
2- Statik-betonarme projede kullanılacak değerlerin dökümü
3- Jeoloji mühendisine ait sicil durum belgesi
4- Jeofizik mühendisine ait sicil durum belgesi
5- Geoteknik değerlendirme sorumlusu sicil durum belgesi
Zemin Etüd Rapor Kontrolü    
1-Sorumlu mühendisler tarafından rapor hazırlanır(jeoloji ve jeofizik arazi çalışmalarının kontrolleri tamamlandıktan sonra) ve zemin etüt servisince kontrolünün yapılması için dilekçe ile başvuruda bulunulur. 


2-Zemin etüt raporu ilgili mevzuat ve talimatlara göre zemin etüt kontrol görevlisince incelenir.


3-Zemin etüt raporu uygun değilse düzeltilmesi için ilgilisine teslim edilir. Uygunsa geoteknik kontrol için betonarme kontrol servisine gönderilir ve geoteknik  kontrol süreci başlar. 


4-Geoteknik onaylandıktan sonra zemin etüt raporu onaylanarak ilgilisine teslim edilir.


1) Rapor Kayıt Kontrolü:
Raporda ilgili mühendislerin ( jeoloji,jeofizik ve inşaat müh.)
1-Oda sicil durum belgeleri


2-Son bir yıl tarihli imar çapı ve ilgili mühendislerin imzaları var ise zemin etüt kontrol görevlisince kaşelenir (Zemin etüt harcının inşaat ruhsat aşamasında alınması şartı ile kayda alınabilir kaşesi vurulur)-paraflanır ve imar kalem servisine kayda girmesi için gönderilir.


2) Rapor Kontrolü:                                                    
Kayıttan gelen Zemin etüt raporu ilgili mevzuat ve belediyemizin belirlediği usul ve esaslara göre zemin etüt kontrol görevlisince incelenir.
 
15  gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 
İlk Müracaat Yeri :
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 
İsim :
Tuna HATİPOĞULLARI YILMAZ
Ünvan :
Birim Müdürü V.
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 ( 1301 )
 
Faks :
0 242 323 30 01
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri :
Muratpaşa Belediyesi
İsim :
Hüseyin SARI
Ünvan :
Başkan Yardımcısı
 
Adres :
Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / Antalya
 
Telefon :
0 242 320 22 22 
 
Faks :
 
E-Posta :
info@muratpasa-bld.gov.tr