×
×
Kariyer Merkezi İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni
Kariyer Merkezi İş Başvurusunda Bulunan Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA olarak (Bundan sonra “Belediye” olarak anılacaktır) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Belediye tarafından hazırlanmıştır.
İlgili Kişi: Kariyer merkezimize iş başvurusunda bulunan ve bu nedenle birtakım kişisel verilerini işlediğimiz siz, kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.
Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Belediye veri sorumlusudur.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca; kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenmelidir. Ancak bazı istisnaların varlığı halinde, kişisel verileriniz açık rızanız olmaksızın işlenebilir.
Bu aydınlatma metninin devamında;
 -Hangi kişisel verinizin hangi amaçla ve hangi KVKK gerekçesine istinaden(Açık rıza mı yoksa başka veri işleme istisnası kapsamında olduğu-bu durum aşağıda tablo olarak gösterilecektir.) işlendiği,
-Kişisel verilerinizin nasıl elde edildiği,
-Kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız,
-Bu hakları kullanacağınız başvuru yöntemi hakkında bilgilendirileceksiniz.
İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
İşlenen Kişisel Verilerinizİşlenme AmaçlarıHukuki Sebepleri
 
 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi),
 • Çalışan Adayı İşlem (Askerlik Durumu, Ehliyet Tarihi, Psikoteknik Belgesi, Talip Olunan Net Ücret),
 • İletişim (Mahalle/Cadde, Cep Telefonu, Yedek Cep Telefonu, İlçe, E-mail),
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgileri, İş Deneyimi Referans Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi),
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri(Adli Sicil Bilgisi),
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf),
 • Sağlık Bilgileri(Engel Oranı vd.) verileriniz
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri ve Ceza Mahkumiyeti verileri için KVKK md.6/1 açık rızanıza, diğer bilgileriniz için ise KVKK md.5/1 açık rızanıza istinaden
(Açık rızanıza istinaden anılan kişisel verileriniz elde edilmektedir.)      
 
 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi),
 • Çalışan Adayı İşlem (Askerlik Durumu, Ehliyet Tarihi, Psikoteknik Belgesi, Talip Olunan Net Ücret),
 • İletişim (Mahalle/Cadde, Cep Telefonu, Yedek Cep Telefonu, İlçe, E-mail),
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgileri, İş Deneyimi Referans Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi),
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri(Adli Sicil Bilgisi),
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf),
 • Sağlık Bilgileri(Engel Oranı vd.) verileriniz
Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Bilgileri ve Ceza Mahkumiyeti verileri için KVKK md.6/1 açık rızanıza, diğer bilgileriniz için ise KVKK md.5/1 açık rızanıza istinaden
(Açık rızanıza istinaden anılan kişisel verileriniz saklanmaktadır.)                     
 
 • Kimlik (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi),
 • Çalışan Adayı İşlem (Askerlik Durumu, Ehliyet Tarihi, Psikoteknik Belgesi, Talip Olunan Net Ücret),
 • İletişim (Mahalle/Cadde, Cep Telefonu, Yedek Cep Telefonu, İlçe, E-mail),
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgileri, İş Deneyimi Referans Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi),
 • Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri(Adli Sicil Bilgisi),
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf),
 • Sağlık Bilgileri(Engel Oranı vd.) verileriniz
Başvurunuzun işveren firmalara aktarılması
KVKK m.8 atfıyla Sağlık Bilgileri ve Ceza Mahkumiyeti verileri için KVKK md.6/1 açık rızanıza, diğer bilgileriniz için ise KVKK md.5/1 açık rızanıza istinaden
(Açık rızanıza istinaden başvurunuz işveren firmalara aktarılmaktadır.)                     
Tarafımızca işlenmektedir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerinizin KVKK Md.8/1 kapsamında işbaşvurunuzun değerlendirmeye alınması için başvurunuzla ilgilenen işveren firmalara aktarılabileceğini yukarıdaki tabloda belirtmiştik.
Bu duruma ek olarak;
Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
Kişisel Verilerin Toplama Yöntemleri
İş başvuru formunu doldurmanız vasıtasıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikayette bulunulamaz.
 Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu:
 • Fener Mah. Tekelioğlu Cad. No:63 07160 Muratpaşa / ANTALYA adresine yazılı olarak;
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile muratpasabelediyesi@hs01.kep.tr adresine;
 • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak kvkk@muratpasa-bld.gov.tr e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvurunuzda;
 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ANTALYA, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.
Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.